Managementkonsulentaftalen

Moderniseringsstyrelsen har indgået rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen. Aftalen kaldes også Managementkonsulentaftalen. Aftalen er forpligtende for staten – dvs. alle ministerier, styrelser og statsinstitutioner, når kontraktsummen beløber sig til mere end, 1.072.094 kr.

Kommuner, Regioner, Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder og Færøernes Hjemmestyre (for lokationer i Danmark) samt de selvejende institutioner er ikke parter på aftalen og kan således ikke anvende den.

Formålet med rammeaftalen er at gøre det nemmere for de statslige institutioner at købe managementkonsulentydelser. Rammeaftalen har attraktive timepriser, og konsulenthusene på aftalen er særdeles kompetente.

Managementkonsulenterne byder i relation til rammeaftalen ind med omfattende erfaring og viden i forhold til at opnå effektivisering af ressourceanvendelsen. Igennem denne erfaring og viden kan de hjælpe kunden hurtigere frem til den gode og effektive løsning. Med international erfaring, viden fra andre sektorer og fra det private kan konsulenthusene udfordre kunden konstruktivt og kvalificeret, så nye mere holdbare løsninger opnås.

Kontraktperiode 

Rammeaftalen trådte i kraft den 7. marts 2018 og er gældende i tre år fra ikrafttræden.  Moderniseringsstyrelsen kan forlænge rammeaftalen med yderligere 12 måneder.

Leverandør 

Der er indgået rammeaftale med følgende ni konsulenthuse: 

  • Accenture A/S 

  • Ernst & Young P/S (underleverandører: Ernst & Young OY, Ernst & Young AB, Ernst & Young LLP, Valcon A/S, Mannaz A/S, Epinion P/S, IBM Danmark ApS og IBM Corporation) 

  • Implement Consulting Group P/S

  • McKinsey & Company Denmark P/S

  • PA Consulting Group A/S (underleverandører: PA Consulting Services BV, PA Consulting Group AS, PA Consulting Group AB, PA Consulting Services Limiteds og Spitze & Co. A/S)

  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (underleverandører: PricewaterhouseCoopers AS og Software Improvement Group Nordic ApS )

  • Qvartz P/S (underleverandør: Rambøll Management Consulting A/S)

  • Struensee & Co. Management Consulting A/S (underleverandører: Zangenberg & Company ApS og NINE A/S)

  • The Boston Consulting Group Nordic AB (underleverandør: The Boston Consulting Group, Inc.)

Ydelser 

Rammeaftalen vedrører levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen.

Overordnet er der tale om fire ydelseskategorier:  

Ydelseskategori 1 - Analyser til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen

Et eksempel på en ydelse kunne være en klassisk budgetanalyse af fx en styrelse. Formålet med budgetanalysen er at identificere, hvordan den analyserede styrelse anvender sit budget med henblik på at udrede, hvor der er rum for forbedring. Det der købes vil typisk være, at konsulenterne indsamler og analyserer data samt inddrager viden fra budgetanalyser fra fx lignende institutioner eller private virksomheder og derudfra kommer med anbefalinger til forbedringer.

Ydelseskategori 2 - Effektivisering af ressourceanvendelsen gennem it/automatisering

Et eksempel på en ydelse kunne være en gennemgang af eksisterende it-systemer– eksempelvis hos en myndighed med mange forskellige tilskudsordninger, hvor hver ordning har sit eget it-system. Formålet med gennemgangen er at samle og ensarte systemerne og gøre systemerne mere effektive og nutidige. Det der købes vil typisk være, at konsulenterne kortlægger de eksisterende systemer, indsamler data – evt. interviewer både myndigheden og evt. eksterne brugere af systemerne, samt inddrager viden om, hvad der it-mæssigt kan lade sig gøre og gøres andre lignende steder og derudfra kommer med anbefalinger til forbedringer.

Ydelseskategori 3 - Opstilling af strategier og koncepter med henblik på at effektivisere ressourceanvendelsen

Et eksempel på en ydelse kunne være udarbejdelsen af en ny strategi for fx et ministeriums Indkøb. Formålet med strategien kunne være at identificere nye måder at købe ind på, at forbedre planlægningen af indkøb eller eksempelvis at effektivisere processerne for indkøb på tværs af en koncern. Det der købes er konsulenternes viden om indkøb, eksempelvis kan de byde ind med, hvad der er bedste praksis på området og bistå kunden i at udarbejde en strategi, der er skræddersyet til kundens behov – både i forhold til fx lovgivningskrav og hensigtsmæssighed i processerne.

Ydelseskategori 4 - Implementering og understøttelse af ydelserne i kategori 1-3.

Et eksempel på en ydelse kunne være bistand til implementering af en strategi. Formålet med implementeringen er at realisere den effektivisering, som strategien er udarbejdet med henblik på. Det der købes er altså eksempelvis bistanden til at planlægge implementering af effektiviseringerne i detaljen og til at facilitere implementeringen.

Ydelserne er nærmere beskrevet i rammeaftalens Bilag 1 - Ydelser og Metoder, punkt 1.2 her. (pdf) 

Vejledning

Der er udarbejdet to vejledninger som hjælper til et bedre overblik over rammeaftalens indhold og gør det lettere at anvende rammeaftalen i den konkrete indkøbssituation. Den ene vejledning gennemgår processen omkring gennemførelsen af et miniudbud på rammeaftalen. Den anden vejledning indeholder retningslinjer og gode råd til, hvordan kunderne skal agere, når en delkontrakt er indgået.

Hent vejledning til Managementkonsulentaftalen før underskrift her (pdf).

Hent vejledning til Managementkonsulentaftalen efter underskrift her. (pdf)

Skabeloner

Med henblik på at lette anvendelsen af rammeaftalen har Moderniseringsstyrelsen udarbejdet en række skabeloner.

Skabelon til opgavebeskrivelse kan hentes her (docx).

Skabelon til evalueringsnotat kan hentes her (docx).

Skabelon til tildelingsbrev kan hentes her (docx).

Skabelon til afslagsbrev (antageligt tilbud) kan hentes her (docx).

Skabelon til bilag 1 til afslagsbrev kan hentes her (docx).

Skabelon til afslagsbrev (uantageligt tilbud) kan hentes her (docx).

 

Kontakt 

Hvis du har brug for råd eller vejledning vedrørende indkøb af managementkonsulenter, kan du skrive til management_statsaftale@modst.dk eller kontakte Rebecca H. Preisler (tlf.: 41 70 39 54) eller Susanne E. Mogensen (tlf.: 41 78 23 64).